Escola Municipal de Idiomas

CURSO 2021 / 2022

O prazo de preinscrión e entrega de documentación para a o novo curso (2021-2022) será do 11 ao 21 de maio do 2021.

A entrega da documentación será na conta de mail: escoladeartes@ourense.es ou ben na SEDE electrónica do Concello de Ourense a través do rexistro online.

NORMAS DE MATRICULACIÓN

Para obter praza na ESCOLA MUNICIPAL DE INGLÉS (EMMI) as persoas interesadas deberán cubrir o formulario correspondente e acompañar os seguintes documentos acreditativos dos criterios de selección que a continuación se relacionan.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO

ESTAR EMPADROADO NO MUNICIPIO DE OURENSE.

RENDA DA UNIDADE FAMILIAR.

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA.

MINUSVALÍAS.,

ASISTENCIA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A QUE SE SOLICITA A PREINSCRICIÓN DE IRMÁNS, PAI OU NAI.

Os casos de empate resolveranse en función da data de presentación de solicitudes.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR

1. ADXUNTAR COPIA DO XUSTIFICANTE DE PREINSCRICIÓN CUBERTO NA WEB (www.educacionourense.com)

2.PRESENTACIÓN DA COPIA DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA, SE É O CASO.

3.ACREDITACIÓN DE MINUSVALÍA SUPERIOR AO 33% DO SOLICITANTE OU DALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR, MEDIANTE A PRESENTACIÓN DE COPIA DO CERTIFICADO OFICIAL EXPEDIDO POLA XUNTA DE GALICIA, NO CITADO CERTIFICADO DEBERÁ CONSTR A DATA DE INICIO DO RECOÑECEMENTO DA MINUSVALIA E SE ESTA É DEFINITIVA OU PROVISIONAL COA DATA DE FINALIZACIÓN DE EFECTOS NESTE ÚLTIMO CASO.

4.COPIA DO DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE DO SOLICITANTE (si é menor, o Dni do pai, nai ou titor).

5.COPIA DO LIBRO DE FAMILIA COMPLETO ( só en caso familiar no centro).

6.COPIA DA RENDA DA UNIDADE FAMILIAR ANO 2020

No mesmo prazo de preinscrición as personas interesadas achegarán a documentación que figura nas normas de matriculación, ben a través da conta de mail: escoladeartes@ourense.es, ou ben a través da SEDE electrónica do Concello de Ourense a través do rexistro online.

Os listados provisionais de admitidos/as publicaranse na web www.educacionourense.es o día 1 de setembro.

Para os cursos coincidentes co ano escolar a contía do prezo público será a fixada nas seguintes tarifas:

Matrícula: 19.80 €

Cota trimestral : 59.60€

ACTIVIDADES:

O horario dos distintos grupos ofertados será:

 • Rapazada:
 • Grupo A, 1º de Educación Primaria: luns e venres de 16.00 a 16.50
 • Grupo B, 2º de Educación Primaria: martes e xoves de 16.00 a 16.50
 • Grupo C, 3º de Educación Primaria: luns de 17.00 a 17.50 e mércores de 16.00 a 16.50
 • Grupo D, 4º de Educación Primaria: mércores e venres de 17.00 a 17.50
 • Grupo E, 5º de Educación Primaria: luns 18.00 a 18.50 e venres de 19.00 a 19.50
 • Grupo F, 6º de Educación Primaria: mércores e venres de 18.00 a 18.50
 • Grupo G, 1º ESO: martes de 19.00 a 19.50 e xoves 17.00 a 17.50
 • Grupo H, 2º ESO: martes de 20.00 a 20.50 e xoves 18.00 a 18.50
 • Persoas adultas:
 • Iniciación: mércores de 19.00 a 20.50
 • Elemental 2: xoves de 19.00 a 20.50
 • Pre- intermedio 1: luns de 19.00 a 20.50
 • Pre- intermedio 2: martes de 17.00 a 18.50
 • Intermedio: mércores de 10.00 a 11.50

EDUCACIÓN FÍSICA E INGLÉS PARA  PRIMARIA : ”CADA DÍA UN SUPERHEROE CON MR FERNÁNDEZ”

A Escola Municipal de Idiomas da Concellería de Educación do  Concello de Ourense responde á pandemia mantendo o seu programa de formación

A corentena decretada trala declaración do estado de alarma non é un obstáculo para que os alumnos e alumnas dos diferentes cursos de inglés organizados pola EMI poidan continuar coa aprendizaxe, adaptando as súas clases ás condicións do novo escenario orixinado pola pandemia.

Xestionada pola Concellería de Educación, na Escola Municipal de Idiomas seguimos traballando co noso alumnado e conservamos o mesmo horario das clases presenciais. Agora, máis que nunca, necesitamos un punto de encontro para manter o contacto cos demais e coas nosas actividades cotiás o que nos da alegría e fortaleza. Por iso, desde a Escola Municipal de Idiomas seguimos coas nosas clases, e mesmo aprendemos a usar as novas ferramentas xa que gran parte do alumnado adulto non está familiarizado co uso de Internet e das súas plataformas colaborativas.

A actividade da escola facilita que o noso alumnado, mozo e adulto, poida sentirse preto, véndose, falando e aprendendo ao tempo que pasamos un intre divertido, lonxe das preocupacións cotiás. A formación realízase mediante unha plataforma web colaborativa  en liña na que os alumnos participan de maneira activa. A participación, a día de hoxe, é dun 79% (85% alumnado de primaria / 71% alumnado adulto) e mesmo queren que haxa clase esta semana, así que continuaremos luns, martes e mércores, para retomalas tralas datas festivas da Semana Santa.

María José Vidal López

Profesora e coordinadora da Escola Municipal de Idiomas de Ourense

emi@ourense.es

Cursos de duración coincidente co ano escolar.

Matrícula 19.80 €

COTA TRIMESTRAL: 59.60 €

HORARIOS:

 • Horario lectivo: 

     Mañáns: mércores de 10:00h a 12:00h

     Tardes: de luns a venres 16:00h a 20:50h

 • Horario de secretaría: 8:30h a 14:30h

CONTACTO:

  SECRETARÍA

 •   Dirección: Concellería de Educación, Praza de San Martiño nº2 – 1º,       32005 Ourense.
 • Teléfono: 988 388 136
 •   E-mail: escoladeartes@ourense.es

ESCOLA

 • Dirección: Rúa Candle, 4, 32004 Ourense.
 • Teléfono: 988 39 31 37
 • E-mail: emi@ourense.es

PROFESORA:

María José Vidal López. Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela.

OBXETIVOS DESTA ESCOLA:

 • Ofrecerlles ós cidadáns a posibilidade de iniciar ou ampliar os seus coñecementos de inglés.
 • Potenciar a valoración da cultura propia a partir do coñecemento de outras culturas e do contraste entre elas. 
 • Axudar a apreciar o uso das linguas estranxeiras como medio para establecer relacións con persoas de procedencias distintas, tomando a iniciativa para comunicarse e amosando respecto cara á diversidade cultural e social.
 • Aprender a valorar positivamente o enriquecemento que outras culturas achegan á nosa e viceversa, apreciando as vantaxes que ofrecen os intercambios culturais.
 • Fomentar a aprendizaxe pola aprendizaxe o longo de toda a vida.
 • Axudar a mellorar a calidade de vida da cidadanía xa que aprender unha segunda lingua mellora a función cerebral, e segundo recentes estudos, as persoas que practican varias linguas teñen maior capacidade de execución mental e están máis protexidas contra as enfermidades mentais da vellez porque o cerebro tarda máis en producir neurodexeneración.

NORMAS DE MATRICULACIÓN ESCOLAS MUNICIPAIS: Música, teatro e idiomas.

Para ter dereito a unha praza nos cursos de duración coincidentes co ano escolar nas distintas escolas municipais, os interesados deberan acompañar os seguintes documentos acreditativos dos criterios de selección que a continuación se relacionan.

1. Condición de familia numerosa, se é o caso, mediante a presentación de copia do título de familia numerosa.

2. Acreditación de minusvalía superior ao 33% do alumno ou dalgún membro da unidade familiar, mediantea presentación de copia do certificado oficial acreditativo da minusvalía e grao, expedido pola Xunta de  Galicia. No citado certificado deberá constar a data de inicio do recoñecemento da minusvalía e si esta é  definitiva ou provisional coa data de finalización de efectos neste último caso.

3. Copia do Documento Nacional de Identidade.

4. Copia do Libro de Familia.

5. Copia da Renda da unidade familiar.

6. Impreso cuberto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO.

Estar empadroado no municipio de Ourense.

Renda da unidade familiar.

Condición de familia numerosa.

Minusvalías.

Asistencia de irmáns a escola municipal para a que se solicita a preinscrición.

Os casos de empate resolveránse en función da data de presentación de solicitudes.