Escola Municipal de Idiomas

CURSO 2020 / 2021

O prazo de preinscrión para a o novo curso será do 6 ao 15 de maio do 2020 a través da web “educacionourense.com”

Do 18 ao 29 de maio do 2020 entrega da documentación ( Concellería de Educación: praza San Martiño Nº 2 1º) achegando a copia da solicitude xerada na preincrición online.

Cursos de duración coincidente co ano escolar.

Matrícula 19.80 €

COTA TRIMESTRAL: 59.60 €

HORARIOS:

 • Horario lectivo: 

     Mañáns: mércores de 10:00h a 12:00h

     Tardes: de luns a venres 16:00h a 20:50h

 • Horario de secretaría: 8:30h a 14:30h

CONTACTO:

  SECRETARÍA

 •   Dirección: Concellería de Educación, Praza de San Martiño nº2 – 1º,       32005 Ourense.
 • Teléfono: 988 388 136
 •   E-mail: escoladeartes@ourense.es

ESCOLA

 • Dirección: Rúa Candle, 4, 32004 Ourense.
 • Teléfono: 988 39 31 37
 • E-mail: emi@ourense.es

PROFESORA:

María José Vidal López. Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela.

OBXETIVOS DESTA ESCOLA:

 • Ofrecerlles ós cidadáns a posibilidade de iniciar ou ampliar os seus coñecementos de inglés.
 • Potenciar a valoración da cultura propia a partir do coñecemento de outras culturas e do contraste entre elas. 
 • Axudar a apreciar o uso das linguas estranxeiras como medio para establecer relacións con persoas de procedencias distintas, tomando a iniciativa para comunicarse e amosando respecto cara á diversidade cultural e social.
 • Aprender a valorar positivamente o enriquecemento que outras culturas achegan á nosa e viceversa, apreciando as vantaxes que ofrecen os intercambios culturais.
 • Fomentar a aprendizaxe pola aprendizaxe o longo de toda a vida.
 • Axudar a mellorar a calidade de vida da cidadanía xa que aprender unha segunda lingua mellora a función cerebral, e segundo recentes estudos, as persoas que practican varias linguas teñen maior capacidade de execución mental e están máis protexidas contra as enfermidades mentais da vellez porque o cerebro tarda máis en producir neurodexeneración.

NORMAS DE MATRICULACIÓN ESCOLAS MUNICIPAIS: Música, teatro e idiomas.

Para ter dereito a unha praza nos cursos de duración coincidentes co ano escolar nas distintas escolas municipais, os interesados deberan acompañar os seguintes documentos acreditativos dos criterios de selección que a continuación se relacionan.

1. Condición de familia numerosa, se é o caso, mediante a presentación de copia do título de familia numerosa.

2. Acreditación de minusvalía superior ao 33% do alumno ou dalgún membro da unidade familiar, mediantea presentación de copia do certificado oficial acreditativo da minusvalía e grao, expedido pola Xunta de  Galicia. No citado certificado deberá constar a data de inicio do recoñecemento da minusvalía e si esta é  definitiva ou provisional coa data de finalización de efectos neste último caso.

3. Copia do Documento Nacional de Identidade.

4. Copia do Libro de Familia.

5. Copia da Renda da unidade familiar.

6. Impreso cuberto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO.

Estar empadroado no municipio de Ourense.

Renda da unidade familiar.

Condición de familia numerosa.

Minusvalías.

Asistencia de irmáns a escola municipal para a que se solicita a preinscrición.

Os casos de empate resolveránse en función da data de presentación de solicitudes.

ACTIVIDADES