Escola Municipal de Música

As Escolas de Música teñen como finalidade xeral ofrecer unha formación práctica en música, dirixidas a aleccionados de calquera idade, sen prexuízo da súa función de orientacióna estudos profesionais para todo aquel que teña  vocación e aptitude.

OBXETIVOS

  • Fomentar a educación musical e a práctical musical.
  • Proporcionar unha experiencia musical globalizada que permita descubrir     as     potencialidades     musicais     do     alumno posibilitándolle a expresión musical a través da elección do instrumento.
  • Educar o oído de forma melódica e harmónica, como base para desenvolver as súas propias ideas.
  • Fomentar a participación activa do alumnado a nivel grupal.
  • Desenvolver a sensibilidade estético-musical.
  • Aproveitar a capacidade intuitiva do alumnado, a súa habilidade e  predisposición  especial ante  as  novas  tecnoloxías para introducilo nas ferramentas que a informática proporciona para desenvolver as diferentes capacidades musicais.
  • Aprender a utilizar a voz como elemento expresivo.

ACTIVIDADES:MÚSICA E MOVEMENTODirixido a nenos e nenas de entre os 4 e os 7 anos de idade, divididos en dous niveis, Música e Movemento I para 4 e 5 anos e Música e Movemento II para 6 e 7 anos. Ten como finalidade desenvolver a sensibilidade musical e o sentido rítmico a través da expresión vocal, instrumental e o movemento, así como iniciarse na aprendizaxe da linguaxe musical.Aspectos para traballar:Voz e canciónRitmo, movemento e danzaEducación auditivaEducación instrumentalLectura e escrituraTemporalización:Curso escolar. 2 sesións semanais de 45 min no primeiro nivel, e de 60 min no segundo nivel.
PRÁCTICA INSTRUMENTALEsta é a actividade principal da escola, completándose con outras. As clases impartiranse individualmente.  O primordial é impartir e conseguir unha formación musical o máis completa posible que permita o goce da práctica instrumental tanto individual como en grupo.As especialidades que se imparten na EMMO son: piano, frauta traveseira e frauta  de  pico,  clarinete,  saxofón,  violín,  guitarra  clásica, guitarra eléctrica e percusión. O Plan de Estudos da EMMO contempla tres nivieis:Nivel I (Verde): 3 cursosNivel II (Azul): 3 cursosNivel III (Roxo): 2 cursosTemporalización: 1 sesión semanal de 30 min, 45 min ou 60 min dependendo do nivel/curso do alumno/a.  A escola ofertará na especialidade de violín  clases para nenos e nenas a partir dos 4 anos  acompañados do pai, nai ou titor que participará  de forma activa e directa na aprendizaxe do instrumento.
ACTIVIDADES DE CONXUNTO Estas  disciplinas  son  o  eixo  vertebrador  das  escolas  de música, representa o fin último que persegue a ensinanza dun instrumento na educación musical para aleccionados. Tódolos  alumnos  poderán  participar  nun  conxunto instrumental ou vogal en función do seu instrumento e do estilo de música que practiquen. 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Neste apartado ofrécese unha formación complementaria ó instrumento. Os alumnos acceden a   formación   nos   diferentes   aspectos   que  conforman   a globalidade da música. Estas materias axudan a unha mellor compresión das necesidades prácticas, teóricas e expresivas do fenómeno musical: linguaxe musical, audición,….
HORARIO As clases se impatirán de tarde en horario de 15:30h a 22:00h de luns a venres, e tamén habería posibilidade de mañás (a convir co profesor).

ACTIVIDADES